Skip to the content

Sæson

Sæsonen begynder ultimo august/primo september og varer frem til ultimo april/primo maj.

Med enkelte undtagelser følges folkeskolernes ferieplan.

Tilmelding

Tilmeldingen gælder for én sæson ad gangen.

Aktive elever og elever på ventelisten har mulighed for at gentilmelde sig næste sæson.

Der sendes email ud til alle aktive elever og elever på venteliste senest ultimo marts. I denne oplyses fristen for gentilmeldingen.
Overholdes denne frist ikke, mister eleven sin prioritering som aktiv eller venteliste elev.

Gentilmeldes eleven ikke, vil eleven være udmeldt ved sæsonens afslutning.

Nye elever kan tilmeldes i perioden medio april til 31. december - ultimo maj har vi dog en tilmeldingsfrist i forhold til planlægning af næste sæson.

Vi kan desværre ikke garantere alle nye elever, som er tilmeldt inden for tilmeldingsfristen, en plads.

Nye elever tilmeldt efter tilmeldingsfristen og frem til 31. december vil blive optaget på ventelisten, hvis der ikke er ledige pladser.
Tilmeldingsfristen er oplyst på siden "Tilmelding".

Alle gentilmeldte aktive elever, elever på ventelisten og nye elever optages efter følgende prioritering:

1. Aktive elever der gerne vil fortsætte på deres hold
2. Aktive elever der ønsker at skifte hold
3. Elever fra ventelisten
4. Nye elever

Kun elever med prioritering 1 er garanteret en plads. Prioritering 2, 3 og 4 optages på ledige pladser i den rækkefølge, som vi har modtaget gen-/tilmeldingerne.

Alle elever med gen-/tilmeldinger inden for fristerne i foråret vil få besked pr. email medio juni med hensyn til den næste sæson.

Betaling

Betalingen falder, hvor ikke andet oplyses, i 2 rater med forfaldsdatoer:
15. august og 1. november.

Oplysninger om priser og rater findes på siden ”Dramahold og priser”.

Indbetalingskort tilsendes pr. email ca. 14 dage før forfaldsdato.

Indbetalingskort kan også hentes af betaler via log ind.

Der tillægges et gebyr på 50 kr. ved evt. rykker.

Betales der ikke, kan eleven ikke længere modtage undervisning i Drama-, Billed- og Forfatterskolen.

Friplads

Vi henviser til Gentofte Kommunes "Kulturpas" 

  • Med Kulturpas kan du få tilskud til holdbaserede fritidsaktiviteter inden for de klassiske kunstarter samt til eneundervisning på Gentofte Musikskole.
  • Børn og unge mellem 0 og 25 år med bopæl i Gentofte Kommune kan få tilskud med Kulturpas.
  • Det er husstandsindkomsten på barnets/den unges folkeregisteradresse, der bestemmer tilskuddets størrelse. 

Du finder flere oplysninger og muligheden for at ansøge på gentofte.dk/kulturpas

Prøveperiode med betaling

Drama-, Billed- og Forfatterskolen har ikke enkelte prøvegange, men en prøveperiode.

Prøveperioden er på 3 måneder fra og med første mødegang. Der skal for prøveperioden betales en hel rate.

Oplysninger om priser og rater findes på siden ”Dramahold og priser”.

Evt. senere start i sæsonen vil blive reduceret på den anden rate.

Ønsker eleven ikke at fortsætte efter prøveperiodens udløb, skal eleven aktivt udmeldes senest 2 måneder efter første mødegang.

For elever, der starter i undervisning ved sæsonstart, er der en generel udmeldelsesfrist den 31. oktober.

Frameldes eleven ikke aktivt, vil der skulle betales for den resterende sæson dvs., at begge rater skal betales.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske fra udmeldelsesfunktionen via log ind.
Udmeldelsen må meget gerne begrundes, da det kan være en hjælp i forhold til udviklingen af undervisningen.

For elever, der er tilmeldt og optaget til undervisning, som oplyst i den primo juli tilsendte email, gælder følgende:

•    Ved udmeldelse fra 16. august til den 31. oktober skal raten pr. 15. august betales
•    Ved udmeldelse efter 31. oktober skal også rate 2 betales. Det vil sige, at man hæfter for betaling af hele sæsonen.

For elever, der optages til undervisning efter den 16. august eller efter sæsonstart, gælder følgende:

•    Ved udmeldelse senest 2 måneder efter første mødegang skal der betales en hel rate.
•    Ved udmeldelse efter fristen på de 2 måneder skal også rate 2 inkl. reduktion for senere start betales.

Oplysninger om priser og rater findes på siden ”Dramahold og priser”.

Der kan kun dispenseres fra disse regler ved flytning fra Gentofte Kommune eller elevens længerevarende sygdom.

Udmeldelse fra ventelisten kan ske når som helst.

Sygdom, fravær og aflysninger

Underviserens fravær
Undervisningen søges overtaget af en vikar, hvis underviseren er fraværende pga. sygdom. Hvis dette ikke er muligt, aflyses undervisningen.

Aflysninger sker pr. email og sms.

Undervisningen vil ikke blive erstattet ved aflysninger i forbindelse med underviserens fravær pga. sygdom.

Aflyst undervisningen i forbindelse med underviseren fravær pga. sygdom vil refunderet fra og med tredje aflysningsgang.

For undervisningsforløb med mindre end 20 ugers varighed f. eks. Lørdagshold vil aflyst undervisning blive refunderet fra og med anden aflysningsgang.

Refunderingen sker ved sæsonens eller holdets afslutning til betalers Nemkonto.

Det kan ske, at en underviseren i løbet af sæsonen flytter den almindelige undervisning eller erstatter den almindelig undervisning med andre aktiviteter som f.eks. en fælles ekskursion.

Elevens fravær
Elevens fravær erstattes eller refunderes ikke.

Aflysning i forbindelse med force majeure
Force majeure betyder, at opfyldelse af vores forpligtelse er umulig på grund af ekstraordinære omstændigheder, som Drama-, Billed- og Forfatterskolen ikke er ansvarlig for eller burde have forudset.

Drama-, Billed- og Forfatterskolen overholder de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger, som myndighederne kommer med i forbindelse
med situationer som f.eks. COVID-19 eller andre ekstraordinære omstændigheder.

Det kan betyde, at undervisningen må flyttes, ændres til fjernundervisning, ændres til andre aktiviteter eller helt aflyses.

Aflysning sker kun i de situationer, hvor det ikke er muligt at afvikle undervisningen på anden måde, og hvor situationen så betragtes som force majeure.

Undervisningen, som aflyses som følge af force majeure, vil ikke blive erstattet eller refunderet.

Aflysninger pga. af vejrforhold
Undervisningen aflyses, hvis politiet fraråder al udkørsel i Gentofte Kommunes område, og undervisningen vil i så fald ikke blive erstattet eller refunderet.

 

Forsikring

Vi gør opmærksom på, at Gentofte Kommune ikke har en forsikring, der dækker ved ulykkestilfælde. Det er således på eget ansvar at deltage.

Persondatapolitik

Drama-, Billed-, og Forfatterskolen, Kunstcubator bruger de oplysninger, som du giver til os i forbindelse med tilmeldingen til følgende formål:
 
  • I forbindelse med tildeling af undervisning.
  • I forbindelse med kommunikation vedr. undervisningen.
  • I forbindelse med opkrævning af brugerbetaling.
  • I forbindelse med at tilgå Nemkonto vedr. refusioner.
Du kan læse mere her: Persondatapolitik
Personoplysninger der i denne tilmelding indsamles direkte fra dig gives frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, og kan trække disse tilbage til enhver tid. Konsekvensen af ikke at oplyse de fornødne personoplysningerne vil være, at din ansøgning ikke kan behandles. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af tilmelding til skolen samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning, af efterfølgende aktiviteter. Personoplysningerne om den registrerede opbevares i 3 sæsonen efter sidste aktive sæson.
Dette af hensyn til elevens historik i , som vil være nyttigt, hvis eleven skulle vælge at starte igen, eller hvis eleven har brug for dokumentation i forhold til gymnasieoptag. Den Registrerede er bekendt med at denne kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk.